Spravodajstvo

Šport

Publicistika

Záznamy MsZ


19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach - záznam

18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach - záznam

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach - záznam

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach - záznam
Reklama

Kalendár podujatíNáš tím

Ľubica Lukáčová

Konateľ

0903 586 677

lukacova@levickatelevizia.sk

Martin Unterfranc

Redaktor, kameraman

unterfranc@levickatelevizia.sk

Pavol Číkoš

Redaktor, kameraman

palo@levickatelevizia.sk


Ako si nás naladiť
Zrekonštruované/digitalizované STA v LeviciachVysielacia štruktúra


Časový rozsah vysielania: od 6:00 hod. do 24:00 hod. – jedna hodinová opakujúca sa slučka v uvedenom časovom rozsahu, t. j. denne 18 hodín.

 • Programová skladba vysielania č. 1:
  • Úvodná znelka – začiatok vysielania
  • Blok reklám (video, videotext) - 12 minút
  • 1. blok spravodajstva- 20 minút
  • Športové správy - 8 minút
  • Ostatná publicistika - 10 minút
  • Doplnkové vysielanie (informačný servis) - 10 minút
 • Programová skladba vysielania: č. 2

  Vysielané o 9:00 hod., 10:00 hod., 17:00 hod., 18:00 hod.

  • Úvodná znelka – začiatok vysielania
  • Blok reklám (video, videotext) - 12 minút
  • 1. blok spravodajstva - 20 minút
  • Športové správy - 8 minút
  • Doplnkové vysielanie (informačný servis) - 20 minút

Cenník reklamy


 • Videotext

  Videotext pozostáva z prezentačných farebných strán. Vo vysielaní dotvorených podkladovou hudbou a podľa záujmu s nahovoreným textom reklamy.

  Grafická výroba:

  • 1 prezentačná strana v trvaní 15 sekúnd - 18,00€ bez DPH
  • 2 a viac strán podľa objednávky od 30 sekúnd - 36,00€ bez DPH
  Trvanie 1 videotextovej reklamy cena bez DPH v € /1 deň
  15 sekúnd

  10

  30 sekúnd

  16

  45 sekúnd

  22

  46 - 60 sekúnd

  30

  61 - 150 sekúnd

  33

 • ZĽAVY z vysielania videotextovej reklamy
  • Vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kal. dní - 5%
  • Vysielanie 21 po sebe nasledujúcich kal. dní - 10%
  • Vysielanie 1 kalendárny mesiac - 15%
 • Reklamné spoty
  • Výroba reklamného spotu v trvaní 15 - 30 sekúnd - 50,00€ bez DPH
  • Výroba reklamného spotu v trvaní 45 sekúnd a 46-60 sekúnd - ZDARMA, pri splnení podmienky - minimálna doba vysielania 5 dní.

  • 15 sekúnd / 1 deň = 15€ bez DPH
  • 30 sekúnd / 1 deň = 25€ bez DPH
  • 45 sekúnd / 1 deň = 35€ bez DPH
  • 46 - 60 sekúnd / 1 deň = 45€ bez DPH
 • ZĽAVY z vysielania reklamného spotu:
  • Vysielanie 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní - 5%
  • Vysielanie 21 po sebe nasledujúcich kalendárnyh dní - 10%
  • Vysielanie 1 kalendárny mesiac - 15%
 • Reklamný rozhovor

  Výroba a vysielanie v jednej cene. Vysielanie je stanovené štandardne sedem
  po sebe nasledujúcich kalendárnych dní v čase od 6:00 hod. do 24:00 hod. - 18 krát denne.

  • 1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 180€ bez DPH
  • 2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 285€ bez DPH
  • 3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 330€ bez DPH

  CENA za opakované odvysielanie reklamného rozhovoru sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vyrobeného Levickou televíznou spol. s.r.o. Levice:

  Zaradenie do vysielania (7 po sebe nasledujúcich dní)

  1. opakované zaradenie

  • 1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 122€ bez DPH
  • 2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 221€ bez DPH
  • 3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 270€ bez DPH

  2. opakované zaradene

  • 1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 110€ bez DPH
  • 2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 212€ bez DPH
  • 3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 260€ bez DPH

  3. a ďalšie opakované zaradene

  1,00 - 2,00 minúty trvania rozhovoru = 95€ bez DPH
  2,01 - 3,00 minúty trvania rozhovoru = 147,50€ bez DPH
  3,01 - 4,00 minúty trvania rozhovoru = 170€ bez DPH

Objednávky reklám zabezpečuje Ľubica Lukáčová

mobil: 0903 586 677, 0903 422 924

tel.: 036 630 8420

e-mail: lukacova@levickatelevizia.sk

Ceny môžu byť upravené na základe uváženia konateľa spoločnosti.


Cenník politickej reklamy


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. zo dňa 8. 6. 2022, vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. 10. 2022.

Nárok na  vysielací čas vo vysielaní sa  uplatňuje podľa § 11a ods. 2 zákona  o volebnej kampani písomnou objednávkou, najneskôr 42 dní predo dňom konania volieb (tzn. najneskôr 17. 9. 2022), inak zaniká.

Levická televízna spoločnosť poskytne politickú propagáciu  ako poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, a to prostredníctvom webového sídla www.levickatelevizia.sk.                                                                                                                                                                  
Ako sa politická propagácia objednáva?

Objednávka sa zasiela elektronicky na redakcia@levickatelevizia.sk.

Cena reklamy prostredníctvom webového sídla

Cena za jeden deň uverejnenia je  20,- EUR bez DPH, pričom je možné využiť 19 dní od 8. 10. 2022 (od 0:00 hod.) do 26. 10. 2022 (do 23:59 hod.)

Náklady za vysielanie politickej propagácie sa uhrádzajú vopred, formou zálohovej faktúry. Bez uhradenej zálohovej faktúry nebude možné politickú propagáciu uverejniť na webovú stránku spoločnosti.

Výrobu spotu zabezpečuje jej objednávateľ. Formu reklamy prosíme dopredu odkonzultovať s redakciou televízie, aby vyhovovala po technickej stránke. (formát minimálne full HD, 16:9)

Zodpovednosť za obsah politickej propagácie nesie jej objednávateľ. Umiestnenie politickej reklamy na webovom sídle určuje výhradne vysielateľ/majiteľ webového sídla.

Vyrobenú politickú propagáciu žiadame poslať elektronicky na e- mail: redakcia@levickatelevizia.sk.

Objednávky na reklamu vybavuje: Ľubica Lukáčová, mobil: 0903 586 677


Telefón

Adresa prevádzky

CK Junior, ulica A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice

5. poschodie, číslo dverí 505, 506

Video archív na Vimeo

Náš Facebook

Fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:

Levická televízna spoločnosť s.r.o.

Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným


IČO: 365 45 112
DIČ: 2021605927
IČ pre DPH: SK2021605927


Bankové Spojenie: 5070739583/0900 (SLSP)
IBAN: SK12 0900 0000 0050 7073 9583


Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre: Oddiel Sro, vložka číslo: 12963/N
 


© Levická televízna spoločnosť s.r.o. - Všetky práva vyhradené.